dijous, 12 de març de 2009

Escrits enviats a les diferents Administracions

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia continua treballant perquè es compleixin tots aquells requisits legals que determina la normativa vigent, pel que fa a les importants i greus mancances observades en la documentació presentada per l’empresa ESCAL UGS, relativa al projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural.

En aquest sentit, hem enviat a la Subdelegació del Govern a Castelló (Dependència de l’Area d’Indústria i Energia) un escrit en què es demana que l’estudi d’impacte ambiental que es va presentar en el seu dia en format digital compleixi la normativa vigent, atès que s’ha detectat que no es compleix allò establert en el Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 162/1990, de 15 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament per a l’execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d’Impacte Ambiental, precisament pel que fa a l’estudi d’impacte ambiental.

En l’art. 15 d’aquesta normativa s’hi determina clarament que “L’estudi d’impacte ambiental ha d’estar subscrit per titulat expert en alguna de les diferents matèries de naturalesa ambiental que estiguen en relació amb el projecte concret subjecte a avaluació, i visat pel col·legi professional corresponent. El firmant assumix amb la seua firma la responsabilitat del contingut de l’estudi d’impacte ambiental. Si són diversos els autors, estarà identificat individualment cada expert i la matèria de l’estudi de la qual s’ha fet càrrec. En estos casos, l’elaboració de l’estudi d’impacte ambiental ha de ser dirigida i coordinada per un dels autors, que serà qui assumisca la responsabilitat del seu contingut, i serà visat pel col·legi professional del tècnic que figure com a director d’este.”

Aquesta documentació de l’estudi d’impacte ambiental estava únicament disponible en format CD, i no anava signada per cap tècnic competent ni amb identificació dels autors dels diferents estudis, en les corresponents matèries de naturalesa ambiental tal com estableix aquesta normativa. A més a més, tampoc es trobava “visat pel col·legi professional competent”, per la qual cosa que hem sol·licitant informació sobre el grau de compliment de tots aquests requisits, establerts en la normativa autonòmica sectorial.

Perquè creiem que les coses s’han de fer millor.

Terres del Sénia, març de 2009