dijous, 29 d’abril de 2010

Unanimitat pel recurs d'alçada

Des de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia agraïm l'aprovació per unanimitat de tots els grups municipals la proposta donant suport al recurs d'alçada que des de la Plataforma s'ha presentat contra l'autorització ambiental integrada de les instal·lacions terrestres del Projecte Castor, i que ha atorgat recentment la Generalitat Valenciana. El treball pel poble dóna els seus fruits.

Podeu descarregar-vos el recurs d'alçada des d'aquí.

dilluns, 19 d’abril de 2010

Presentació recurs d'alçada

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha presentat recurs d’alçada davant la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, contra l’autorització ambiental integrada relativa al Projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural.
Aquest és un dels últims tràmits corresponents a les instal·—lacions de la planta terrestre. Aquesta autorització ambiental integrada, inclou la Resolució de 23 d’octubre de 2009 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático per la qual es formulava declaració favorable d’impacte ambiental del projecte, contra la qual també s’hi ha formulat aquest recurs d’alçada.
Moltes han estat les consideracions que han portat a la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia a presentar aquest recurs d’alçada, davant la falta de mesures de protecció ambiental i de seguretat d’aquestes instal·—lacions potencialment contaminants, d’una activitat que comporta “por venteo en la extracción” un volum de 25.700 t CO2/any, i amb una potència de combustió de 120.170.000 wats, i això són paraules majors.
Aspectes com aquests no es poden deixar sense resposta, i per això des de la Plataforma Ciutadana, davant la falta de mesures exigides per part de les administracions competents, en aquest cas de la Generalitat Valenciana, hem presentat aquest recurs d’alçada que resumeix, amb un total de 155 pàgines, els apartats en els quals es requereix l’adopció de mesures preventives, correctores i indemnitzatòries donat el volum d’impactes associats:
- Los vuelos de los helicópteros pueden provocar afecciones sobre las rutas de migración de aves (del Delta del Ebro) e incluso sobre las áreas de nidificación.
- El efecto de un derrame de hidrocarburos sobre la flora marina es de mayor importancia en caso de que éste llegue a afectar a las comunidades litorales.
- Con respecto a los cetáceos, su afección es más limitada que la de las aves, al contar con una mayor capacidad de huida de las manchas de producto.
- Por otro lado tanto la bruma, típica de la zona costera como la aplicación de un color beige a las edificaciones de la Planta de Operaciones reducirán su visibilidad.
- En las zonas rocosas de esta área pueden encontrarse poblaciones de dátiles de mar (Lithophaga lithophaga)
- Un derrame de hidrocarburos de importancia como sería el caso de que éste llegase a la costa,
ocasionaría una pérdida temporal del atractivo turístico de la zona.
- Zonas litorales de especial interés son el Parque Natural del Delta del Ebro y el LIC de la Serra d'Irta así como el del Marjal de Peñíscola. Un potencial vertido que llegase a estas zonas podría afectar a estos hábitats
- Un derrame accidental de residuos o productos químicos podría llegar a afectar a la calidad del suelo o el agua subterránea.
- La migración vertical de los invertebrados bentónicos (particularmente crustáceos, poliquetos y moluscos): El grado de supervivencia dependerá directa y principalmente de la profundidad del enterramiento.
- Asimismo los arrecifes artificiales y el vivero en la zona de las instalaciones marinas podrían llegar a verse afectados por un derrame de combustible
- Posiblemente será necesario desarrollar un plan de desmantelamiento de las instalaciones.
- Asimismo la excavación de la zanja podría afectar al patrimonio arqueológico de la zona.
- La presencia física de la Planta de Operaciones en un lugar anteriormente libre de edificaciones, ocasionará cierta repercusión sobre el paisaje, fundamentalmente a la presencia de chimeneas con una altura entre 8 y 28 m de altitud entre las instalaciones de la Planta de Operaciones (un venteo de 28 m, las chimeneas de dos incineradores de 15 m, cinco turbinas de 8 m y una caldera de 8 m)
- Por tanto, las instalaciones de la PO del Proyecto Castor se encuentran fuera del ámbito de aplicación del RD 1254/1999 y sus modificaciones, no siendo necesario elaborar una “Política de prevención de accidentes graves”, ni un “Informe de seguridad”, ni un “Plan de Emergencia Interior” (…/…)
Perquè la salut i la seguretat de les persones són aspectes massa importants per deixar-ho passar.

Terres del Sénia, abril del 2010
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia