dimarts, 8 de juny de 2010

Quan el domini públic es converteix en particular

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha presentat noves al·legacions a la sol—·licitud d’atorgament a la societat mercantil ESCAL UGS SL de la concessió d’ocupació d’uns 4.770.000 m2 de béns de domini públic marítimo-terrestre destinats a l’execució del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, per a la qual cosa s’atorgava el termini d’un mes per formular recurs de reposició.
Des de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, depenent del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, es va notificar a aquesta associació la sol—·licitud de l’empresa per ocupar, privativament, béns de domini públic.
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia va demanar que li fos enviada tota la documentació que formava part de l’expedient administratiu, per considerar que un resum de dotze pàgines era totalment insuficient per avaluar el veritable greuge que suposa l’ocupació d’un domini públic, que avui és de tots, per convertir-lo en una propietat “privada” durant els 30 anys de concessió per a l’activitat d’emmagatzematge de gas.
Com sempre, des de l’administració estatal s’actua amb “total impunitat” quan es tracta de “dar la callada por respuesta”, i com que això ja ho sap prou bé la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, va preparar igualment una bona fornada d’al·legacions contra aquesta privatització del domini públic, concretament de 4.770.000 m2 cedits a una empresa perquè durant 30 anys pugui anar col—·locant ferralla, canonades i instal—lacions industrials.
L’administració estatal hauria de ser la primera a vetllar pels interessos generals davant d’un ús no tan sols privatiu, sinó també un ús abusiu i “expoliador” dels interessos generals. En aquest sentit, ni a terra ni en la zona portuària al t.m. de Vinaròs s’ha fet, desenvolupat o aprovat per cap de les administracions competents, cap pla especial que reguli els nous usos industrials per a l’activitat d’emmagatzematge de gas, per la qual cosa privatitzar aquest domini públic suposa una interessada justificació que afavoreix, directament, els interessos particulars i particularment interessats de l’empresa promotora d’aquest projecte.
I resulta força preocupant com, des de les administracions públiques, massa vegades es fa el joc a les empreses particulars amb projectes industrials que, com aquest, causarà evidents impactes sobre els recursos paisatgístics del territori senienc, com ja es pot comprovar. Per tot això, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha presentat al.legacions davant l’administració estatal, contra la concessió d’ocupació de 4.770.000 m2 de domini públic marítimo-terrestre.
Perquè no ens cansarem de denunciar tot allò que no es fa bé
Perquè no ens cansarem de dir que NO HO VOLEM

NO AL PROJECTE CASTOR!
Terres del Sénia, juny de 2010
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia

Podeu descarregar-vos el document amb format pdf des d'aquí.