dimarts, 30 de setembre de 2008

Estudi d'Impacte Ambiental

En l'era digital, és ben curiós que una administració no sigue capaç de cedir-te ni l'informe d'Estudi d'Impacte Ambiental d'un projecte que mos afecta de ben aprop en un simple llapis de memòria, hi hàgim d'anar a morir a 4 fotocòpies que de ben poc serveixen. Tot i los pals a les rodes al final vos podem oferir tot l'Estudi sencer.

Portada

Índex

Seccions


Annexos

Documents de síntesis

dimecres, 17 de setembre de 2008

Ja venen!!

Ministeri d’Administracions Públiques. Anunci de la Sotsdelegació del Govern de l’Estat Espanyol a Castelló, Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia, pel qual es sotmet a informació pública la sol·licitud d’autorització administrativa i reconeixement de la utilitat pública dels projectes d’instal·lacions «Emmagatzematge subterrani de gas natural castor» i les seves instal·lacions auxiliars a la comarca del Baix Maestrat, així com el seu estudi d’impacte ambiental, la concessió del domini públic marítim-terrestre per a les instal·lacions marines i l’autorització ambiental integrada de la «Planta d’operacions en terra de l’emmagatzematge subterrani de gas natural castor». Als efectes previstos en la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs; en el Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització de instal·lacions de gas natural, en relació amb els articles 17 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 i 56 del seu Reglament (Decret de 26 d’abril de 1957); en el Reial decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes, la Llei 16/2002 de 1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació i el RD 509/2007, de 20 d’abril, que la desenvolupa i la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, així com, per a l’atorgament, si escau, de la concessió per ocupació de domini públic marítim-terrestre regulada en l’article 74 d) de la Llei 22/1988, de Costes, i concordants del seu Reglament, es sotmeten a informació pública els projectes d’instal·lacions les característiques de les quals s’assenyalen a continuació: Peticionari: *Escal *Ugs, S. L., amb domicili a efectes de notificacions a Madrid, carrer Sant Francesc de Sales, 38 (CP: 28003). Objecte: Informació pública de la sol·licitud d’autorització administrativa i reconeixement, en concret, de la utilitat pública del «Emmagatzematge subterrani de gas natural Castor» i les seves instal·lacions auxiliars que comprenen els següents projectes: «Planta d’operacions en terra de l’emmagatzematge de gas natural Castor », «*Gasoducto de l’emmagatzematge de gas natural Castor» i «Plataforma marina de l’emmagatzematge de gas natural Castor», així com el seu estudi d’Impacte Ambiental i sol·licitud de l’Autorització Ambiental Integrada de la «Planta d’Operacions de l’emmagatzematge de gas natural Castor» i sol·licitud de l’atorgament de la concessió per ocupació de domini públic *marítimoterrestre. Òrgan competent per a resoldre: L’òrgan competent per a resoldre l’autorització administrativa i reconeixement, en concret, de la utilitat pública és l’Adreça General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. L’òrgan competent per a resoldre la Declaració d’Impacte Ambiental és la Direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi ambient, Medi Rural i Marí. L’òrgan competent per a resoldre la Autorització Ambiental Integrada és la Direcció general Per al Canvi Climàtic de la *Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. L’òrgan competent per a resoldre la concessió per ocupació de domini públic marítim terrestre és la Direcció general de Costes del Ministeri de Medi ambient i Mig Rural i Marí. Descripció de les instal·lacions: a) Planta d’operacions: Localitzada en terra, a. aproximadament 8 km de la costa en la zona N del municipi de Vinaròs. Contindrà els equips necessaris per a una primera etapa de compressió del gas natural provinent de la *RNG per a la seva injecció en el magatzem subterrani, així com els equips necessaris pares garantir les condicions de lliurament del gas natural exigides en la *RNG. b) *Gasoducto: De 30 polzades de diàmetre nominal i 110 bar de pressió de disseny, d’acer al carboni *API 5L per al transport de gas natural amb un trajecte marí de 21,6 km i altre terrestre de 8,4 km. També s’instal·larà, juntament amb el *gasoducto, un sistema de fibra òptica per a facilitar les comunicacions, control d’instal·lacions i monitoratge dels pous. c) Plataforma marina: Constarà d’una plataforma de procés i una plataforma de pous unides entre si a través d’una passarel·la de 50 m, localitzada en el mar a aproximadament 21,6 km de la costa i sobre la vertical de l’estructura Castor. Contindrà instal·lacions per a una primera fase de tractament del gas natural a la sortida del magatzem subterrani i durant la injecció, una segona etapa de compressió per a introduir el gas en el magatzem. Pressupost total del projecte: 1.289,1 milions de euros (mil dos-cents vuitanta-nou milions cent mil euros). El projecte inclou plànols *parcelarios i la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats. Afecció a finques de propietat privada: L’afecció a finques de propietat privada derivada de la implantació de les instal·lacions terrestres, Planta de operacions i tram terrestre del *gasoducto, es concreta en la següent forma:

Un. Expropiació en ple domini dels terrenys sobre els quals ha de construir-se la Planta d’Operacions.

Dos. Per a les canalitzacions: A) Imposició de servitud permanent de passada, en una franja de terreny de quatre metres, dos a cada costat de l’eix, al llarg del *gasoducto, per on discorrerà enterrada la canonada o canonades que es requereixin per a la conducció del gas, i el cable de comunicacions. Aquesta servitud que s’establix estarà subjecta a les següents limitacions al domini: 1. Prohibició d’efectuar treballs de llaurada o similars a una profunditat superior a cinquanta (50) centímetres, així com de plantar arbres o arbustos de tija alt a una distància inferior a dues (2) metres a contar des de l’eix de la canonada. 2. Prohibició de realitzar qualsevol tipus d’obres, construcció, edificació o efectuar acte algun que pogués danyar o pertorbar el bon funcionament de les instal·lacions, a una distància inferior a vuit (8) metres de l’eix del traçat, a un costat i a l’altre del mateix. Aquesta distància podrà reduir-se sempre que se sol·liciti expressament i es compleixin les condicions que en cada cas fixi l’Òrgan competent de l’Administració. 3. Lliure accés del personal i equips necessaris per a poder vigilar, mantenir, reparar o renovar les instal·lacions amb pagament, si escau, dels danys que s’ocasionin. 4. Possibilitat d’instal·lar les fites de senyalització o delimitació i els tubs de ventilació, així com de realitzar les obres superficials o subterrànies que siguin necessàries per a l’execució o funcionament de les instal·lacions. B) Ocupació temporal dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres d’estesa del *gaseoducto i que comprèn una franja de terreny de 20 m d’ample, estesa al llarg de tot el *gasoducto i distribuït i . dos *semifranjas de 5 i 15 m, considerades respectivament al nord i sud del *gasoducto. En aquesta zona es farà desaparèixer, temporalment, tot obstacle i es realitzaran l’obres necessàries per a l’estesa i instal·lació de la canalització i elements annexos, executant els treballs i operacions precises a aquestes fins. El que es fa públic per a coneixement general i especialment dels propietaris de terrenys i altres titulars afectats per aquest projecte, la relació del qual es inserida al final d’aquest anunci, perquè puguin ser examinats l’Avantprojecte Administratiu-Projectes de Instal·lacions de l’Emmagatzematge Subterrani de Gas Natural Castor, Projecte Bàsic per a la sol·licitud d’autorització ambiental integrada de la Planta d’operacions en terra de l’Emmagatzematge Subterrani de gas natural Castor i l’Estudi d’Impacte Ambiental, en aquesta Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern, situada a Castelló, plaça M.ª *Agustina, n.º 6 (CP: 12003), en l’Ajuntament de Vinaròs, en el *CIDAM (Centri d’*Informació *i *Documentació Ambiental de la Comunitat Valenciana), carrer Francesc Cubells, 7, de València, i presentar per quadruplicat, les al·legacions que considerin oportunes en el termini de trenta dies a partir del següent alde la. inserció d’aquest anunci. Castelló, 8 de setembre de 2008–. El Cap de la Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia, Estanislao Figueres Chaves.

Enllaç
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/17/pdfs/B10731-10734.pdf

dimarts, 2 de setembre de 2008

1r Aniversari PCDTS

“Hi ha homes que lluiten un dia i són bons. N’hi ha d’altres que lluiten un any
i són millors. N’hi ha que lluiten molts d’anys, i són molt bons. Però hi ha els
que lluiten tota la vida: aquests són els imprescindibles.” Bertolt Brecht.

El dia 2 d’agost de 2007, quan es publicà la sol·licitud del projecte Castor, s’inicià una de les mogudes ciutadanes més fortes que darrerament hi ha hagut a les terres del Sénia.

Ara que en fa un any voldria apuntar el que considero els trets fonamentals:

1.- Informació: Conèixer i difondre el contingut d’aquest projecte de emmagatzematge va ser l’objectiu principal de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Les primeres activitats que vam fer durant el mes de setembre 2007 foren fotocopiar, a la Delegació del Govern de Castelló, els sis-cents folis que tenia el projecte; digitalitzar-los i escampar el seu contingut. Aquest afany de conèixer provocà també una reunió, a Alcanar, amb la direcció de l’empresa Escal UGS.

Buscar la informació no va ser per curiositat i prou, sinó que volíem saber-ho tot per destriar el gra de la palla, i no combregar amb rodes de molí

2.- “NO HO VOLEM”. Aquesta informació sobre el projecte Castor va crear una opinió de rebuig en la gent de la Plataforma i de la major part de la ciutadania. No acceptàrem fa un any, ni ara tampoc, cap de les tres parts del projecte: ni el dipòsit submarí, ni el gasoducte, ni la planta terrestre. Ni la primera ubicació, ni cap altra.

Tots els qui toleren aquestes instal·lacions a les terres del Sénia han acceptat compensacions o acaten cúpules polítiques, que també han rebut prebendes.

3.- La Plataforma naix i es fonamenta en la participació ciutadana, que amb total independència de ideologies o partits polítics, debat i pren decisions en assemblees obertes a tothom, que s’anuncien als mitjans de comunicació, per megafonia i amb cartells.

Cada segon i quart divendres de mes es fan reunions de treball on hi pot assistir qualsevol persona interessada.

4.- Les mobilitzacions constitueixen la forma de donar a conèixer la postura de la Plataforma. En aquest any hem expressat el rebuig al projecte Castor a través de quatre mobilitzacions: la primera en una marxa a peu al lloc de la primera ubicació de la planta terrestre, la segona la marxa lenta de vehicles per la N-340, la tercera tallar la CN-340 amb una botifarrada i la darrera amb una manifestació al nucli urbà de Vinaròs.

Un any pot semblar molt poc temps, i realment ha passat volant; però ha estat molt important per al col·lectiu de persones que formem la Plataforma.

LLARGA VIDA A la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia!

VISCA LES TERRES DEL SÉNIA!
Agost de 2008
JOAN FERRANDO DOMÉNECH