dilluns, 27 de maig de 2013

Projecte Castor d'emmagatzematge de gas: interessos generals o particulars?

Podeu descarregar el text des d'aquí: enllaç

Al diari digital Voz Populi es publicava, el passat 14/05/2013, la següent notícia: “El Gobierno cambia la Ley para permitir a ACS financiar su almacén de gas Castor. Otro favor del Gobierno a Florentino Pérez (.../...) “Un cambio legal introducido por el Ministerio de Industria ha eximido a Escal UGS, la sociedad controlada por ACS que ha construido la infraestructura, de gastarse un dinero del que probablemente no dispone para sufragar el gas que permitirá poner en marcha el almacén.”

Parlem ara d’aquests canvis legals del projecte d'emmagatzematge subterrani de gas natural situat en el t.m. de Vinaròs (Castelló), tot i que proper al municipi d'Alcanar (Tarragona), i fem una mica d’història: 
Davant les queixes del sector energètic pel desequilibri financer d’aquest projecte, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme el va suspendre a través del Reial decret-llei 13/2012, de 30 de març, pel qual s'adoptaven mesures per a la correcció de les desviacions per desajustaments entre els costos i ingressos dels sectors elèctric i gasista, tot això per evitar l’augment en la factura de gas i pel descontrolat augment de costos en temps de crisi, a banda del “pelotazo” econòmic” que suposarà per a algunes butxaques interessades. 

El Ministeri va publicar l'Ordre IET/849/2012, de 26 d'abril, per la qual s'actualitzen els peatges i cànons associats a l'accés de tercers a les instal—lacions gasistes i s'adopten determinades mesures relatives a l'equilibri financer del sistema gasista que, entre altres mesures, modificava la retribució dels emmagatzematges subterranis de gas en duplicar el seu termini d'amortització (passant de deu a vint anys), i facultava el Ministeri per encarregar una auditoria tècnica i econòmica independent, de la qual encara no en sabem absolutament res. 

Posteriorment, es publicava l'Ordre IET/2805/2012, de 27 de desembre, per la qual es modificava l'Ordre ITC/3995/2006, de 29 de desembre, per la qual s'establia la retribució dels emmagatzematges subterranis de gas natural inclosos a la xarxa bàsica que, entre altres novetats, modificava per segona vegada en un any la retribució dels emmagatzematges, com l'aplicació d'un coeficient d'actualització del 2,5% al valor net de la inversió tant en infraestructures com en gas matalàs (ompliment mínim perquè l'emmagatzematge sigui operatiu). 

La nova ordre també amplia de 5 a 25 anys el termini per renunciar a la concessió, i incorpora a més la recuperació de la inversió, que infringeix el principi de gratuïtat de la reversió d'aquest tipus de concessions, d’acord amb el que marca l'actual Llei d'Hidrocarburs. 

Per acabar d’ajustar els interessos particulars amb els presumptament generals, es publica la Resolució de 7 de maig de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es modifica la de 17 d'abril de 2012, que establia el procediment de subhasta per a l'adquisició de gas natural destinat al nivell mínim de noves instal—lacions d'emmagatzematge subterrani de gas natural; que introdueix la possibilitat que un tercer pugui subrogar-se en les obligacions i drets del titular de l'emmagatzematge pel que fa a l'adquisició de gas matalàs". A més a més, s’han substituït totes les referències d’emmagatzematges subterranis com el «Castor» pels de «emmagatzematges subterranis bàsics .(.../...)”, la qual cosa li atorga un nou mantell de protecció.

Considerem que totes aquestes modificacions tenen interessos ben clars: “Acabar pagant entre tots el “pelotazo” econòmic del projecte Castor”, i fer molt rics a uns quants: els de sempre.

Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Terres del Sénia, maig de 2013