dimarts, 31 de març de 2009

ESCAL UGS - Estudi d'Integració Paisagística

El passat dissabte va aparèixer una nota al diariet de Vinaròs on es possava a exposició i opinió púbilca l'impacte paisagístic del projecte CASTOR, en la que emplaça a tothom qui vulgue saber quin serà l'impacte a recollir l'estudi que han fet i omplir una enquesta. Això és important perquè estes enquestes tindran valor oficial de l'opinió pública dels afectats del CASTOR. Hem llegit la memòria i no diu res sobre el que realment suposarà la planta de gas.

És molt important que ens passem per l'oficina del CASTOR (sota del costat dels pisos Roca, al baradero de Vinaròs) agafeu l'enquesta (http://www.vinaros.es/documentos/660.pdf), l'ompliu i l'entregueu abans del dia 11 d'abril. També podeu presentar-la a diferents establiments d'Alcanar: Ferreteria Bel, botiga Ars, a Serveis Agraris o a l'Ajuntament (a Cristina o Laia), i nosaltres les presentarem, totes juntes, a l'empresa l'últim dia.

Penseu que és una enquesta trampa, així que per a cualsevol dubte no contesteu i fiqueu al final de l'enquesta en l'apartat d'observacions i sugerències que l'estudi no dóna la suficient informació per a contestar l'enquesta però que l'impacte paissagístic serà totalment incompatible per l'entorn de la comarca.

Hi ha el temps molt just, però qui vulgue passar per l'oficina d'ESCAL a Vinaròs per consultar l'estudi d'integració paisatgística i omplir aquest qüestionari per dir que l'estudi no compleix amb els requisits que determina la normativa vigent de la CCAA Valenciana, pel que fa a mesures d'integració paisatgística, etc.

Aquest és l'enllaç de la web de l'Ajuntament de Vinaròs on hi ha la documentació de consulta: http://www.vinaros.es/templates/ficha01.php?idsec=70&idkey=54

Ja falta menys per aturar-ho!!!!

dijous, 12 de març de 2009

Al.legacions sobre la concessió d'ocupació al Port de Vinaròs

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha presentat al·legacions a l’anunci de la Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana, publicat en el DOGV núm. 5.954, de data 13/02/2009, sotmetent a informació pública la sol·licitud formulada per la mercantil Escal UGS, de concessió per a l’ocupació i l’ús d’esplanada al port de Vinaròs com a base d’operacions per a la construcció i l’explotació de les instal·lacions marines de l’emmagatzematge subterrani de gas natural.

Mitjançant aquest anunci se sotmetia l’expedient a informació pública durant el termini de vint dies, comptadors des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a fi que pogués ser examinat i es presentessin les al·legacions que es consideressin oportunes, com així s’ha fet.

Aquestes al·legacions s’han presentat per totes les greus afectacions que causarà la construcció i explotació de les instal·lacions marines del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, però també i sobretot per entendre que no es pot autoritzar res sense haver resolt, primerament, la sol·licitud d’autorització administrativa i reconeixement de la utilitat pública dels projectes d’instal·lacions d’emmagatzemament subterrani de gas natural Castor i les seues instal·lacions auxiliars en la província de Castelló, així com el seu estudi d’impacte ambiental, la concessió del domini públic maritimoterrestre per a les instal·lacions marines i l’autorització ambiental integrada de la planta d’operacions en terra de l’emmagatzemament subterrani de gas natural Castor, que es van publicar al DOGV 5.851, de data 19/07/2008, i al BOE núm. 225, de data 17/09/2008.

En aquest anunci s’assenyalaven, ben clarament, els diferents òrgans competents per a resoldre sobre les diferents competències:

- L’òrgan competent per a resoldre l’autorització administrativa i reconeixement, en concret, de la utilitat pública és la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. L’òrgan competent per a resoldre la declaració d’impacte ambiental és la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. L’òrgan competent per a resoldre l’autorització ambiental integrada és la Direcció General per al Canvi Climàtic de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. L’òrgan competent per a resoldre la concessió per ocupació de domini públic maritimoterrestre és la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.

Cap d’aquests òrgans ha resolt res fins a la data, i no es pot acceptar de cap manera que, per una banda, es publiqui al setembre de l’any 2008 aquests anuncis sotmetent a informació pública tot un gran “paquet” de procediments pendents de resoldre’s; i per altra banda, que la mateixa administració pública “tiri pel dret” i com que “va amb presses” perquè es vol accelerar tot “a la màxima potència”, ara es tregui de la “butxaca” un anunci sotmetent a informació pública una nova sol·licitud.

Les coses s’han de fer mínimament bé, i s’ha de vetllar perquè es compleixin els tràmits i es doni resposta a les al·legacions presentades pels afectats que, per cert, encara no s’han dignat a respondre cap de les administracions “competentes”, tot i que suposem que sempre es pot “tirar mà” del “silenci administratiu” per a no dir res.

Sabem que tenen molta pressa per començar les obres, però les presses són males conselleres, sobretot quan les coses no es fan bé, com és el cas. Nosaltres des de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia continuarem denunciant, amb veu clara i ferma, tots aquests abusos i mals usos per part de les administracions públiques que, sense haver resolt uns tràmits essencials en el procediment relatiu al projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, continua “passant-se pel forro” l’interès general de la ciutadania en un tema tant important per al desenvolupament del conjunt del territori, i publica un anunci sotmetent a informació pública un nou tràmit.

La nul·litat o anul·labilitat dels anteriors procediments sotmesos a informació pública, podria causar, directament o indirectament, la nul·litat o anul·labilitat d’aquesta concessió administrativa, per tot el qual hem presentat novament al·legacions.

Perquè quan les coses no es fan bé com a ciutadans tenim el dret, però també la responsabilitat conjunta, de denunciar-ho davant de les administracions competents, i així ho hem fet i ho continuarem fent, utilitzant tots els recursos de què disposem.

Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Terres del Sénia, març de 2009Escrits enviats a les diferents Administracions

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia continua treballant perquè es compleixin tots aquells requisits legals que determina la normativa vigent, pel que fa a les importants i greus mancances observades en la documentació presentada per l’empresa ESCAL UGS, relativa al projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural.

En aquest sentit, hem enviat a la Subdelegació del Govern a Castelló (Dependència de l’Area d’Indústria i Energia) un escrit en què es demana que l’estudi d’impacte ambiental que es va presentar en el seu dia en format digital compleixi la normativa vigent, atès que s’ha detectat que no es compleix allò establert en el Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 162/1990, de 15 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament per a l’execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d’Impacte Ambiental, precisament pel que fa a l’estudi d’impacte ambiental.

En l’art. 15 d’aquesta normativa s’hi determina clarament que “L’estudi d’impacte ambiental ha d’estar subscrit per titulat expert en alguna de les diferents matèries de naturalesa ambiental que estiguen en relació amb el projecte concret subjecte a avaluació, i visat pel col·legi professional corresponent. El firmant assumix amb la seua firma la responsabilitat del contingut de l’estudi d’impacte ambiental. Si són diversos els autors, estarà identificat individualment cada expert i la matèria de l’estudi de la qual s’ha fet càrrec. En estos casos, l’elaboració de l’estudi d’impacte ambiental ha de ser dirigida i coordinada per un dels autors, que serà qui assumisca la responsabilitat del seu contingut, i serà visat pel col·legi professional del tècnic que figure com a director d’este.”

Aquesta documentació de l’estudi d’impacte ambiental estava únicament disponible en format CD, i no anava signada per cap tècnic competent ni amb identificació dels autors dels diferents estudis, en les corresponents matèries de naturalesa ambiental tal com estableix aquesta normativa. A més a més, tampoc es trobava “visat pel col·legi professional competent”, per la qual cosa que hem sol·licitant informació sobre el grau de compliment de tots aquests requisits, establerts en la normativa autonòmica sectorial.

Perquè creiem que les coses s’han de fer millor.

Terres del Sénia, març de 2009

diumenge, 1 de març de 2009

Alcanar a Brusel·les, contra el Projecte Castor


Els passats dies 12 i 13 de febrer membres de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia van viatjar a Brussel·les per presentar, formalment, una denúncia contra el projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, i una sol·licitud d’informació davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu.

Lamentablement hem hagut d’anar a demanar “fora de casa” allò que haurien d’haver fet, sense demanar-ho, les administracions estatal, l’autonòmica valenciana, i la local vinarossenca, que és la de defensar l’interès general del conjunt de municipis afectats per aquest projecte lesiu.

Fins a Brussel·les hem fet arribar la nostra veu, la veu del territori, de tota aquella gent que no volem que se’ns tingui com a “espectadors de tercera fila” o “fitxes de dominó” en el tauler dels grans interessos energètics del govern central. Allí vam denunciar totes aquelles mancances, errors i informació completament interessada de la documentació de l’empresa ESCAL UGS; una documentació parcialment redactada en llengua anglesa, i “acceptada” pel govern central.

Les infraccions de directives comunitàries i l’omissió “premeditada” dels municipis afectats per proximitat a la planta terrestre d’operacions és més que evident, i la falta d’objectivitat, rigor i seriositat que requereix un estudi d’impacte ambiental en un projecte com aquest, demostra els forts interessos a beneficiar uns pocs i perjudicar a molts.

No podem acceptar que l’administració de l’Estat, que en teoria ha de vetllar per garantir un medi ambint adequat i en les millors condicions possibles, per una banda faci campanyes de protecció de la natura, i per altra actuï amb aquesta falta de sensibilitat amb el sud de Catalunya. Des de fa molts anys aquí estem pagant un “cànon” altíssim per ser la “deixalleria industrial” dels interessos del sector energètic espanyol; clavant aquí totes aquelles indústries que no vol ningú altre, i un exemple clar el tenim amb una bona pila de “bolets enverinats” (cementeris i centrals nuclears, parcs eòlics, centrals tèrmiques, etc), i ara un dipòsit de gas que es convertirà en un dels majors dipòsits de tot Espanya i en un dels majors de tot Europa.

Per això vam anar a Brussel·les, per manifestar el nostre total rebuig a un projecte que hipotecarà l’economia dels sectors productius bàsics del territori, tant de la comarca del Baix Maestrat com del Montsià, perquè en termes d’afeccions i perjudicis nosaltres no creiem en barreres geogràfiques, sinó en les persones, i aquí hi vivim persones amb uns deures, però també i sobretot amb uns drets i amb la responsabilitat de denunciar també els mals usos i els abusos. I ara toca moure fitxa a la Comissió Europea i al Parlament Europeu.

Nosaltres des d’aquí continuarem lluitant perquè les coses es facin bé, i això vol dir complir amb tot el procediment i “fer complir” els requisits que marca la legislació estatal, comunitària i europea. Perquè davant de qualsevol interès particular hi ha d’haver els interessos de la gent que vivim aquí, i de tots aquells que volem continuar gaudint d’un paistge singular a la vora del riu Sénia, del nostre i volgut riu Sénia.

Perquè ens mereixem projectes molt millors.
Perquè això no ho volem.

Terres del Sénia, febrer de 2009

(A l'apartat d'enllaços, hem inclòs el blog de l'eurodiputat Raül Romeva, després de la reunió amb els nostres membres al Parlament, on ens recolça en el nostre esforç. I ho ha fet sense demanar-li!!! Gràcies per dedicar-nos un espai al seu blog)