dimecres, 17 de setembre de 2008

Ja venen!!

Ministeri d’Administracions Públiques. Anunci de la Sotsdelegació del Govern de l’Estat Espanyol a Castelló, Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia, pel qual es sotmet a informació pública la sol·licitud d’autorització administrativa i reconeixement de la utilitat pública dels projectes d’instal·lacions «Emmagatzematge subterrani de gas natural castor» i les seves instal·lacions auxiliars a la comarca del Baix Maestrat, així com el seu estudi d’impacte ambiental, la concessió del domini públic marítim-terrestre per a les instal·lacions marines i l’autorització ambiental integrada de la «Planta d’operacions en terra de l’emmagatzematge subterrani de gas natural castor». Als efectes previstos en la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs; en el Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització de instal·lacions de gas natural, en relació amb els articles 17 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 i 56 del seu Reglament (Decret de 26 d’abril de 1957); en el Reial decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes, la Llei 16/2002 de 1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació i el RD 509/2007, de 20 d’abril, que la desenvolupa i la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, així com, per a l’atorgament, si escau, de la concessió per ocupació de domini públic marítim-terrestre regulada en l’article 74 d) de la Llei 22/1988, de Costes, i concordants del seu Reglament, es sotmeten a informació pública els projectes d’instal·lacions les característiques de les quals s’assenyalen a continuació: Peticionari: *Escal *Ugs, S. L., amb domicili a efectes de notificacions a Madrid, carrer Sant Francesc de Sales, 38 (CP: 28003). Objecte: Informació pública de la sol·licitud d’autorització administrativa i reconeixement, en concret, de la utilitat pública del «Emmagatzematge subterrani de gas natural Castor» i les seves instal·lacions auxiliars que comprenen els següents projectes: «Planta d’operacions en terra de l’emmagatzematge de gas natural Castor », «*Gasoducto de l’emmagatzematge de gas natural Castor» i «Plataforma marina de l’emmagatzematge de gas natural Castor», així com el seu estudi d’Impacte Ambiental i sol·licitud de l’Autorització Ambiental Integrada de la «Planta d’Operacions de l’emmagatzematge de gas natural Castor» i sol·licitud de l’atorgament de la concessió per ocupació de domini públic *marítimoterrestre. Òrgan competent per a resoldre: L’òrgan competent per a resoldre l’autorització administrativa i reconeixement, en concret, de la utilitat pública és l’Adreça General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. L’òrgan competent per a resoldre la Declaració d’Impacte Ambiental és la Direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi ambient, Medi Rural i Marí. L’òrgan competent per a resoldre la Autorització Ambiental Integrada és la Direcció general Per al Canvi Climàtic de la *Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. L’òrgan competent per a resoldre la concessió per ocupació de domini públic marítim terrestre és la Direcció general de Costes del Ministeri de Medi ambient i Mig Rural i Marí. Descripció de les instal·lacions: a) Planta d’operacions: Localitzada en terra, a. aproximadament 8 km de la costa en la zona N del municipi de Vinaròs. Contindrà els equips necessaris per a una primera etapa de compressió del gas natural provinent de la *RNG per a la seva injecció en el magatzem subterrani, així com els equips necessaris pares garantir les condicions de lliurament del gas natural exigides en la *RNG. b) *Gasoducto: De 30 polzades de diàmetre nominal i 110 bar de pressió de disseny, d’acer al carboni *API 5L per al transport de gas natural amb un trajecte marí de 21,6 km i altre terrestre de 8,4 km. També s’instal·larà, juntament amb el *gasoducto, un sistema de fibra òptica per a facilitar les comunicacions, control d’instal·lacions i monitoratge dels pous. c) Plataforma marina: Constarà d’una plataforma de procés i una plataforma de pous unides entre si a través d’una passarel·la de 50 m, localitzada en el mar a aproximadament 21,6 km de la costa i sobre la vertical de l’estructura Castor. Contindrà instal·lacions per a una primera fase de tractament del gas natural a la sortida del magatzem subterrani i durant la injecció, una segona etapa de compressió per a introduir el gas en el magatzem. Pressupost total del projecte: 1.289,1 milions de euros (mil dos-cents vuitanta-nou milions cent mil euros). El projecte inclou plànols *parcelarios i la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats. Afecció a finques de propietat privada: L’afecció a finques de propietat privada derivada de la implantació de les instal·lacions terrestres, Planta de operacions i tram terrestre del *gasoducto, es concreta en la següent forma:

Un. Expropiació en ple domini dels terrenys sobre els quals ha de construir-se la Planta d’Operacions.

Dos. Per a les canalitzacions: A) Imposició de servitud permanent de passada, en una franja de terreny de quatre metres, dos a cada costat de l’eix, al llarg del *gasoducto, per on discorrerà enterrada la canonada o canonades que es requereixin per a la conducció del gas, i el cable de comunicacions. Aquesta servitud que s’establix estarà subjecta a les següents limitacions al domini: 1. Prohibició d’efectuar treballs de llaurada o similars a una profunditat superior a cinquanta (50) centímetres, així com de plantar arbres o arbustos de tija alt a una distància inferior a dues (2) metres a contar des de l’eix de la canonada. 2. Prohibició de realitzar qualsevol tipus d’obres, construcció, edificació o efectuar acte algun que pogués danyar o pertorbar el bon funcionament de les instal·lacions, a una distància inferior a vuit (8) metres de l’eix del traçat, a un costat i a l’altre del mateix. Aquesta distància podrà reduir-se sempre que se sol·liciti expressament i es compleixin les condicions que en cada cas fixi l’Òrgan competent de l’Administració. 3. Lliure accés del personal i equips necessaris per a poder vigilar, mantenir, reparar o renovar les instal·lacions amb pagament, si escau, dels danys que s’ocasionin. 4. Possibilitat d’instal·lar les fites de senyalització o delimitació i els tubs de ventilació, així com de realitzar les obres superficials o subterrànies que siguin necessàries per a l’execució o funcionament de les instal·lacions. B) Ocupació temporal dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres d’estesa del *gaseoducto i que comprèn una franja de terreny de 20 m d’ample, estesa al llarg de tot el *gasoducto i distribuït i . dos *semifranjas de 5 i 15 m, considerades respectivament al nord i sud del *gasoducto. En aquesta zona es farà desaparèixer, temporalment, tot obstacle i es realitzaran l’obres necessàries per a l’estesa i instal·lació de la canalització i elements annexos, executant els treballs i operacions precises a aquestes fins. El que es fa públic per a coneixement general i especialment dels propietaris de terrenys i altres titulars afectats per aquest projecte, la relació del qual es inserida al final d’aquest anunci, perquè puguin ser examinats l’Avantprojecte Administratiu-Projectes de Instal·lacions de l’Emmagatzematge Subterrani de Gas Natural Castor, Projecte Bàsic per a la sol·licitud d’autorització ambiental integrada de la Planta d’operacions en terra de l’Emmagatzematge Subterrani de gas natural Castor i l’Estudi d’Impacte Ambiental, en aquesta Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern, situada a Castelló, plaça M.ª *Agustina, n.º 6 (CP: 12003), en l’Ajuntament de Vinaròs, en el *CIDAM (Centri d’*Informació *i *Documentació Ambiental de la Comunitat Valenciana), carrer Francesc Cubells, 7, de València, i presentar per quadruplicat, les al·legacions que considerin oportunes en el termini de trenta dies a partir del següent alde la. inserció d’aquest anunci. Castelló, 8 de setembre de 2008–. El Cap de la Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia, Estanislao Figueres Chaves.

Enllaç
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/17/pdfs/B10731-10734.pdf