dijous, 12 de març de 2009

Al.legacions sobre la concessió d'ocupació al Port de Vinaròs

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha presentat al·legacions a l’anunci de la Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana, publicat en el DOGV núm. 5.954, de data 13/02/2009, sotmetent a informació pública la sol·licitud formulada per la mercantil Escal UGS, de concessió per a l’ocupació i l’ús d’esplanada al port de Vinaròs com a base d’operacions per a la construcció i l’explotació de les instal·lacions marines de l’emmagatzematge subterrani de gas natural.

Mitjançant aquest anunci se sotmetia l’expedient a informació pública durant el termini de vint dies, comptadors des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a fi que pogués ser examinat i es presentessin les al·legacions que es consideressin oportunes, com així s’ha fet.

Aquestes al·legacions s’han presentat per totes les greus afectacions que causarà la construcció i explotació de les instal·lacions marines del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, però també i sobretot per entendre que no es pot autoritzar res sense haver resolt, primerament, la sol·licitud d’autorització administrativa i reconeixement de la utilitat pública dels projectes d’instal·lacions d’emmagatzemament subterrani de gas natural Castor i les seues instal·lacions auxiliars en la província de Castelló, així com el seu estudi d’impacte ambiental, la concessió del domini públic maritimoterrestre per a les instal·lacions marines i l’autorització ambiental integrada de la planta d’operacions en terra de l’emmagatzemament subterrani de gas natural Castor, que es van publicar al DOGV 5.851, de data 19/07/2008, i al BOE núm. 225, de data 17/09/2008.

En aquest anunci s’assenyalaven, ben clarament, els diferents òrgans competents per a resoldre sobre les diferents competències:

- L’òrgan competent per a resoldre l’autorització administrativa i reconeixement, en concret, de la utilitat pública és la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. L’òrgan competent per a resoldre la declaració d’impacte ambiental és la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. L’òrgan competent per a resoldre l’autorització ambiental integrada és la Direcció General per al Canvi Climàtic de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. L’òrgan competent per a resoldre la concessió per ocupació de domini públic maritimoterrestre és la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.

Cap d’aquests òrgans ha resolt res fins a la data, i no es pot acceptar de cap manera que, per una banda, es publiqui al setembre de l’any 2008 aquests anuncis sotmetent a informació pública tot un gran “paquet” de procediments pendents de resoldre’s; i per altra banda, que la mateixa administració pública “tiri pel dret” i com que “va amb presses” perquè es vol accelerar tot “a la màxima potència”, ara es tregui de la “butxaca” un anunci sotmetent a informació pública una nova sol·licitud.

Les coses s’han de fer mínimament bé, i s’ha de vetllar perquè es compleixin els tràmits i es doni resposta a les al·legacions presentades pels afectats que, per cert, encara no s’han dignat a respondre cap de les administracions “competentes”, tot i que suposem que sempre es pot “tirar mà” del “silenci administratiu” per a no dir res.

Sabem que tenen molta pressa per començar les obres, però les presses són males conselleres, sobretot quan les coses no es fan bé, com és el cas. Nosaltres des de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia continuarem denunciant, amb veu clara i ferma, tots aquests abusos i mals usos per part de les administracions públiques que, sense haver resolt uns tràmits essencials en el procediment relatiu al projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, continua “passant-se pel forro” l’interès general de la ciutadania en un tema tant important per al desenvolupament del conjunt del territori, i publica un anunci sotmetent a informació pública un nou tràmit.

La nul·litat o anul·labilitat dels anteriors procediments sotmesos a informació pública, podria causar, directament o indirectament, la nul·litat o anul·labilitat d’aquesta concessió administrativa, per tot el qual hem presentat novament al·legacions.

Perquè quan les coses no es fan bé com a ciutadans tenim el dret, però també la responsabilitat conjunta, de denunciar-ho davant de les administracions competents, i així ho hem fet i ho continuarem fent, utilitzant tots els recursos de què disposem.

Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Terres del Sénia, març de 2009